BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Adıge (Çerkes) Dili ve Edebiyatı Derneği temsilciliklerinin kuruluş, işleyiş ve faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik Adıge (Çerkes) Dili ve Edebiyatı Derneği Temsilciliklerinin kuruluşu, işleyişi, faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler ile temsilci olarak görevlendirilen üyelerin görev, yetki, sorumlulukları ve diğer hususlar kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik Dernekler Kanunu’nun 24. Maddesi ve Adıge (Çerkes) Dili ve Edebiyatı Derneği Tüzüğünün 36. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Dernek: Adıge (Çerkes) Dili ve Edebiyatı Derneğini,

Tüzük: Adıge (Çerkes) Dili ve Edebiyatı Derneği Tüzüğünü,

Yönetim Kurulu: Adıge (Çerkes) Dili ve Edebiyatı Derneği Yönetim Kurulunu,

Temsilci: Adıge (Çerkes) Dili ve Edebiyatı Derneği’nin tüzükle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmekle görevlendirilen ve dernek üyesi olan kişi/kişileri,

Temsilcilik: Adıge (Çerkes) Dili ve Edebiyatı Derneği Temsilciliğinin kurulduğu yeri,

Temsilcilik üyeliği: Faaliyetlere etkin olarak katılmak ya da desteklemek için temsilciliğe başvurup kaydolan dernek üyelerini,

Mülki idare amirliği: Temsilciliğin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını,

Yerleşim yeri: Temsilciliğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri,

ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Temsilcilik ile İlgili Esaslar

Temsilci Olmak İçin Gerekli Koşullar

Madde 5-

a) Dernek üyesi olmak,
b) Temsilcilik görevini yürütmek için istekli olmak,
c) Dernek Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilmiş olmak,
ç) Adıge (Çerkes) Dili ve kültürü konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Her türlü faaliyeti, ilgili mevzuat ve dernek tüzüğü çerçevesinde yürütmek,

Başvuru ve Temsilcilerin Görevlendirilmesi:

Madde 6-

Bulundukları yerde temsilci olmak isteyen kişiler bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna başvururlar. Başvurular, yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Temsilci/temsilciler, Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilirler.

Temsilciliklerin Kuruluşu

Madde 7- 

Temsilci olarak görevlendirilen kişiler, görevlendirmeyi takip eden bir (1) ay içerisinde bulunduğu ildeki mülki idare amirliğine bağlı İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğüne gerekli evrak ile yazılı olarak başvururlar. İlgili makam tarafından başvuruları kabul edilen temsilciler hemen göreve başlarlar.

Temsilcilik Yürütme Kurulu

Madde 8-

a) Temsilcilik faaliyetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi için temsilci/temsilciler tarafından bir Temsilcilik Yürütme Kurulu oluşturulur. Bu kurul, temsilci/temsilciler ile seçilen kişilerin katılımıyla en az beş en fazla yedi kişiden oluşur. Kurul kendi arasında görev dağılımı yapar.
b) Temsilcilik Yürütme Kurulu’nun görev süresi için süre sınırlaması yoktur. Kuruldan ayrılanların yerine yenileri seçilir. Ancak, kurulda dernek tarafından görevlendirilen en az bir (1) temsilcinin olması gerekir.
c) Temsilcilik Yürütme Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır.

Temsilcilik Çalışma Grubu

Madde 9-

a) Temsilcilik Çalışma Grubu, Dernek Tüzüğünde ve Temsilcilik Yönetmeliğinde belirtilen amaçları gerçekleştirmede katkısı olacağı varsayılan, dil ve kültür alanında bilgi birikimi ve deneyimi olan kişilerin katılımıyla oluşur.
b) Temsilcilik Çalışma Grubu, Temsilcilik Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur.
c) Temsilcilik Çalışma Grubunda görev alacak kişilerin Dernek üyesi olma zorunluluğu yoktur. Ancak bu grupta bir (1) temsilcinin yer alması zorunludur.
d) Temsilcilik Çalışma Grubu, Temsilcilik Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine toplanabilir. Yılda en az iki kez toplanarak Temsilcilik çalışmalarını gözden geçirir, etkinliği arttıracak görüş ve öneriler oluşturur, dil ve kültür alanlarında çalışmalar yapar, düşünce üretir, tavsiye kararları alır.
e) Temsilcilik Çalışma Grubunda ortaya konulan görüşler ve alınan kararlar tutulacak özel bir deftere ya da tutanağa özet olarak yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

Temsilciliğin Görevleri ve Çalışma Konuları

Madde 10-

a) Dernek Tüzüğü çerçevesinde temsilcilik faaliyetlerini yürütmek,
b) Temsilciliğin, hesap ve kayıtlarını tutmak ve belgelerini tasnif ederek muhafaza etmek,
c) Her takvim yılının sonu itibariyle, faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, belgeler ile birlikte bir rapor halinde ocak ayı sonuna kadar Dernek Yönetim Kuruluna bildirmek,
d) Temsilcilik Çalışma Grubunun ve temsilcilik üyelerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bu programı Dernek Yönetim Kuruluna sunmak ve onay aldıktan sonra gerekli görevlendirmeleri yaparak bu programların uygulanmasını sağlamak,
e) Dil ve kültür alanında uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturmak,
f) Temsilciliğin tutması gereken defter ve kayıtları tutmak,
g) Adıgece (Çerkezce) öğrenme talebinde bulunanlara yönelik dil kursları açmak,
h) Temsilciliğin çalışmalarına ve dil kurslarına katılacak kişilerin kayıtlarını tutmak,
ı) Adıgece (Çerkezce) öğretecek sertifikalı eğiticilerin yetiştirilmesi için Derneğin görüşünü alarak kurslar açmak,
i) Yazar, şair, edebi eser veren, bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapan kişileri bir araya getirerek, bilimsel ve toplumsal desteklerini almak,
j) Görev alanları dahilinde il düzeyinde yapılacak özel ve resmî ziyaretlerde derneği temsil etmek,
k) Yardım toplama ile ilgili mevzuat hükümleri ve dernek tüzüğü çerçevesinde bağış ve yardım toplamak,
l) İl içinde, amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlayabilecek aktif kişileri temsilcilik üyesi olarak kazandırmak için çalışmalar yapmak.
m) İl içinde kitle iletişim araçları ve sosyal ağlar vasıtasıyla Adıge dili ve edebiyatının tanınırlığını artırmak için çalışmak,
n) Adıge dili ve edebiyatı ile ilgili bilimsel ve kültürel değer taşıyan eserlerin Türkçeye çevrilmesi için çalışmalar yapmak,
o) Temsilciliğin bulunduğu İlde, dil ve edebiyat alanlarında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve iş birliği yapmak,
ö) Dernek Tüzüğünde yazılı amaçlar doğrultusunda Dernek Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapmak.

Temsilcilik Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar

Madde 11-

Temsilcilik, Dernekler Mevzuatı kapsamında aşağıda belirtilen defterleri tutar;

1) Temsilcilik Karar Defteri: Temsilcilik Yürütme Kurulu Kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Temsilcilik Üye Kayıt Defteri: Temsilcilik üyesi olarak kaydedilenlerin, kimlik bilgileri, kayıt ve ayrılış tarihleri bu deftere yazılır.

3) Evrak Kayıt Defteri: Temsilciliğe gelen ve giden evrak, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evrak dijital ortamda veya çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Kayıt Defteri: Derneğe ait demirbaşın edinme tarihi ve şekli, kullanıldıkları veya verildikleri yerler ile kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan bağışlar (gelirler) ve yapılan harcamalar açık ve anlaşılır biçimde bu deftere yazılır.

Temsilcilik Görev Süresi, Sorumluluklar, Görevden Çekilme, Görevden Alınma ve Temsilciliğin Kapatılması

Madde 12-

a) Dernek Tüzüğünde ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlar doğrultusunda etkin olarak faaliyet gösterildiği sürece temsilcilik görev süresinde bir sınırlama yoktur.
b) İkametgâh yeri temsil ettiği il dışında olan temsilcinin görevi kendiliğinden sona erer. Temsilci bu bilgiyi Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
c) Dernek üyeliği sona eren üyenin temsilcilik görevi de kendiliğinden sona erer.
d) Temsilciler Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
e) Görevinden çekilmek istediğini yazılı veya dijital ortamda Yönetim Kurulu’na bildiren temsilcinin görevi, bildirimin yönetim kuruluna ulaştığı tarihten başlamak üzere sona erer.
f) Görev yaptığı ilde veya ilçede çalışmaları ve eylemleri dernek tüzüğü, amacı ve ilkeleriyle bağdaşmayan temsilcilerin görevine Yönetim Kurulu tarafından son verilir.
g) Temsilcilik görevi; Yönetim Kurulu tarafından sonlandırılan üye, bu duruma on beş (15) gün içerisinde itiraz edebilir. İtiraz Yönetim Kuruluna yapılır. Yönetim Kurulu bu itirazı otuz (30) gün içerisinde görüşerek karara bağlar. Yönetim Kurulu üyenin itirazını reddetmesi halinde, üye bu durumun Genel Kurulda görüşülmesini talep edebilir. Genel Kurulun bu konuda vereceği karar kesindir.
h) Amaçlar doğrultusunda etkin olarak faaliyet gösteremeyen temsilcilik, Yönetim Kurulu kararı ile kapatılır. Temsilciliğin kapatılması halinde Dernek Yönetim Kurulunca alınan kararın, temsilci tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 13-

a) Bu Y, Yönetim Kurulunun onayından sonra Derneğin resmî internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
b) Bu yönetmeliğin yürürlükte bulunduğu süre içerisinde ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler ile uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümü için Yönetmelikte gerekli değişiklikleri yapmaya ve uygulamaya Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürütme

Madde 14-

a) Bu Yönetmelik hükümleri; Adıge (Çerkes) Dili ve Edebiyat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.
b) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Dernek Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda, Dernek Başkanının ya da Sekreterinin onayı alınarak işlem yapılır.

 

Bu Yönetmelik 03.02.2022 tarih ve 34 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

Paylaş