Ныдэлъфыбзэмэ я Маф

Адыгэ хьарыфылъ

Дунаем ныдэлъфыбзэу тетыр 6700-рэу къалъытэ. Ахэмэ ащыщхэр игъорыгъоу текӏодыкӏых дунаим, анахьэуи лъэпкъ макӏэмэ абзэхэр. Гущыӏэм пае, убыхыбзэр 1992-рэ илъэсым щегъэжьагъэу щымыӏэжьэу алъытэ, аужрэу а бзэм рыгущыӏэщтыгъэр Тыркуем щыпсэущтыгъэ убыхэу Тевфик Есенчи ары. Нэмыкӏыбзэхэри а чэзыум хэтых. Джащ фэдэу ныдэлъфыбзэхэу щыӏэхэр

Гощы

Мэкъэгъэӏу

Мэкъэгъэӏу

Адыгэ диктантэу тиассосиацие илӏыкӏохэр зыхэлэжьэщтыр мы илъэсми онлайн шӏыкӏэм тетэу рекӏокӏыщт. Мы ӏофтхьабзэу зэрэдунаеу зыхэлэжьэщтыр яплӏэнэрэу зэхэщагъэ ыкӏи аӏэ зэкӏэдзагъэу Дунэе Адыгэ Хасэр, Адыгэ къэралыгъо университетыр, Къэбэртэе-Бэлъкъар университетыр зэдэлэжьэщтых. Адыгэ къэралыгъо университетым урысыбзэкӏи адыгабзэкӏи къыгъэхьазырыгъэ мэкъэгъэӏум итекст тыркубзэкӏэ зэтыдзэкӏыгъэу ычӏэгъкӏэ

Гощы