Адыгэ къэралыгъо университетым и Лъэпкъ факультет «Адыгэ диктант» онлайн шӀыкӀэу зэхещэ

Адыгэ къэралыгъо университетым и Лъэпкъ факультет «Адыгэ диктант» онлайн шӀыкӀэу зэхещэ

Дунаим тет адыгэ пстэуми шӀуфэс ятэхы, адыгабзэм имэфэкӀ мафэкӀэ тафэгушӏо! «Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ» ипэгъокӀэу, ныдэлъфыбзэр къэухъумэгъэным пае Адыгэ къэралыгъо университетым и Лъэпкъ факультет «Адыгэ диктант» онлайн шӀыкӀэу зэхещэ. Хэлэжьэнэу фаер гъэтхапэм и 14-м сыхьатыр 12:00-м Адыгэ къэралыгъо университетым иютуб канал мы ссылкэмкӀэ мыгужъоу, тхьапэрэ къэлэмрэ ыӀыгъэу

Гощы