Адыгэ къэралыгъо университетым и Лъэпкъ факультет «Адыгэ диктант» онлайн шӀыкӀэу зэхещэ

Адыгэ къэралыгъо университетым и Лъэпкъ факультет «Адыгэ диктант» онлайн шӀыкӀэу зэхещэ

Дунаим тет адыгэ пстэуми шӀуфэс ятэхы, адыгабзэм имэфэкӀ мафэкӀэ тафэгушӏо! «Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ» ипэгъокӀэу, ныдэлъфыбзэр къэухъумэгъэным пае Адыгэ къэралыгъо университетым и Лъэпкъ факультет «Адыгэ диктант» онлайн шӀыкӀэу зэхещэ. Хэлэжьэнэу фаер гъэтхапэм и 14-м сыхьатыр 12:00-м Адыгэ къэралыгъо университетым иютуб канал мы ссылкэмкӀэ мыгужъоу, тхьапэрэ къэлэмрэ ыӀыгъэу

МЭЗАЕМ И 21-рэр НЫДЭЛЪФЫБЗЭМЭ Я МАФ

МЭЗАЕМ И 21-рэр НЫДЭЛЪФЫБЗЭМЭ Я МАФ

Дунаем ныдэлъфыбзэу тетыр 6700-рэу къалъытэ. Ау ахэр нахь макӏэ мэхъух. Ныдэлъфыбзэхэр мэкӏодых. Зэрэдунаеу ныдэлъфыбзэмэ якъэухъумэн непэ ыгъэгумэкӏыхэ хъугъэ. Ары ЮНЕСКО-м ӏ999-рэ илъэсым мы унашъохэр кӏиштагъэхэр: Чӏыгу хъураем игеографие зэфэдэу зэкӏэ къыубытэу  бзэ фитныгъэхэр къэгъэгъунэгъэныр; Зэфэдэ шъхьакӏафэ бзэ пэпчъ рахыныр; Ныдэлъфыбзэ

АДЫГАБЗЭ ДИКТАНТ

АДЫГАБЗЭ ДИКТАНТ

ЮНЕСКО-м зэрилъытэрэмкӏэ, бзэхэу кӏодыжьыным ищынагъо хафэхэрэм адыгабзэри ахэхьэ. Амал зэриӏэмкӏэ, адыгабзэр ащ щыухъумэгъэн зэрэфаем къыпкъырыкӏэу, Дюзджэ университетым и Къутамэу адыгабзэм дэлажьэрэм гъэтхапэм/мартым и 6-м, сыхьатыр ӏ5.00-м адыгэбзэ диктант аригъэтхыщт. Гухэлъэу  мыщкӏэ тиӏэр: адыгабзэр зэрэщыӏэр ыкӏи зэрэщыӏэн фаер къыхэдгъэщын; адыгабзэкӏэ тхакӏэ