Tüzük Onay Tarihi: 28.10.2023

 

ADIGE (ÇERKES) DİLİ VE EDEBİYATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1– Derneğin adı Adıge (Çerkes) Dili ve Edebiyatı Derneği’dir. Kısa adı Adıge Dil Derneği’dir. Derneğin adı uluslararası faaliyetlerde Türkçe adının yanında Adıgece (Çerkesce) olarak ‘’Адыгабзэ (Чэркес) ЫкIи Литературэ Хасэ’’, İngilizce olarak ‘’Circassian Language and Literature Assocation’’, Rusça olarak ‘’Ассоциация Черкесского (Адыгейского) Языка и Литературы’’ çeviri adlarını kullanabilir.

Bu tüzükte yer alan Adıge ifadesi Çerkes ifadesi ile aynı anlamda kullanılmıştır.

Madde 2– Derneğin Merkezi Düzce’dedir.

Madde 3– Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 4- Derneğin amacı;

UNESCO’nun (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ve Kültür Örgütü) yayımladığı ‘’Tehlike Altındaki Diller Atlası’’na göre kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya olan Adıge Dili’nin (Çerkesce’nin) korunması, öğretilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Adıge Dili ve Edebiyatı ile ilgili yazılmış eserleri başta Türkçe olmak üzere gerektiğinde de diğer dillere kazandırmak. Türkçe ve diğer dillerde yazılmış dil ve edebiyat metinlerinin Adıgeceye kazandırılmasına çalışmaktır.

ÇALIŞMA BİÇİMİ VE İLKELERİ

Madde 5- Dernek, Adıge Dili ve Edebiyatı’na yönelik tüm bilimsel ve edebî çalışmalarında, Rusya Federasyonu’na bağlı Adıgey Cumhuriyeti’nde yasa ile kabul edilen, Düzce Üniversitesi Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından eğitim-öğretimde ve araştırmalarda kullanılan Kiril Alfabesine dayalı Resmi Adıge Alfabesini temel alır.

Hem eğitim-öğretimde, hem de dil ve edebiyat ile ilgili çalışmalarda, Türkiye’deki Adıgelerin (Çerkeslerin) çoğunluğu tarafından konuşulan Adıgeceyi (Edebiyat Dilini) kullanır.

Gerek Yönetim Kurulu, gerekse Dil ve Edebiyat Kurulu toplantılarında ve tüm çalışmalarda Adıgece konuşmaya özel önem verilir.

Dernek tüm çalışmalarında, Anayasa ve yasalara, insan haklarına, evrensel hukuk ilke ve kurallarına, uluslararası anlaşma ve sözleşmelere ve bu tüzük hükümlerine bağlı kalır.

Dernek, üyelerinin düşünce ve inançlarına, felsefi ve siyasi kanaatlerine saygı gösterir.

Dernek kararlarını oluştururken, faaliyet programlarını belirlerken üyelerinin düşüncelerini, görüş ve önerilerini almaya ve değerlendirmeye özen gösterir.

Adıge halkının beraber yaşadığı halklarla var olan iyi ilişkilerinin daha çok geliştirilmesine özel önem verir.

Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde Dernek, anavatan-diaspora ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınır, üyelerini de bu yönde teşvik eder. Aksi davranış ve söylemlerde bulunan üye ve kuruluşların dernekle ilişkileri kesilir. Bu ilişkileri geliştiren ya da olumlu yönde etkileyen kişi ve kuruluşların girişimlerini destekler.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Madde 6- Dernek, amaçları doğrultusunda, dil ve edebiyat alanlarında faaliyet gösterir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI

Madde 7– Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:

Adıgelerin dili ve edebiyatı ile ilgili bilimsel, kültürel ve sanatsal değer taşıyan eserlerin Türkçe’ye çevrilmesi için çalışır. Aynı şekilde, başta Türkçe olmak üzere diğer dillerde yazılmış eserlerin Adıgece’ye kazandırma çalışmaları yapar.

Adıge dili, tarihi, kültürü ve edebiyatı ile ilgili yazılı ve sözlü kaynaklardan derleme ve taramalar yapar, yaptırır.

Yazar, şair, edebi ürün veren, bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapan kişileri bir araya getirerek, onların bilimsel ve toplumsal desteklerini alır.

Adıgelerin dili ve edebiyatı ile ilgili bilimsel, kültürel, sanatsal değer taşıyan eserleri, mümkünse orijinallerini, yoksa bir örneğini bağış veya satınalmalar yoluyla Derneğe kazandırır.

Yurt içinde ve yurt dışında dil ve edebiyat alanlarında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşlarla iletişim kurar, işbirliği yapar.

Dernek üyelerine ve üyeler dışında talepte bulunanlara yönelik dil kursları açar.

Adıge dilini öğretecek sertifikalı eğiticilerin yetiştirilmesi için programlar açar veya açtırır.

Çocuklara ve gençlere anadil bilincini ve sevgisini benimsetir.

Adıge dilinin doğru, etkili ve güzel kullanılması, anadil ya da yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda bilimsel çalışmalar yapar, yaptırır.

Adıgelerin dili ve edebiyatı açısından değer taşıyan kişilerin yaşamları, eserleri, fotoğrafları ile ilgili bilgi ve belgeleri toplar ve sergiler.

Dil ve edebiyatın yanısıra, tarih kültür, halk bilimi, sosyoloji v.b. sosyal bilimlerin diğer alanlarında da disiplinler arası çalışmalar yapar, arşiv oluşturur, projeler yürütür.

Derneğin amaçları, çalışma alanları ve konularıyla ilgili olarak konferans, seminer, panel, forum, açık oturum, anma ve tanıtım günleri, çeşitli kurslar, v.b. bilimsel, kültürel, sanatsal toplantılar ve eğitsel çalışmalar yapar. Gerektiğinde çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturur. Konser, gösteri, kermes, sergi gibi yasalar çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarınca yapılması mümkün olan her türlü etkinlikleri düzenler.

Aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı eğitim-öğretim kurumları, üniversiteler, dernekler, kurum ve kuruluşlarla iletişim kurar, işbirliğinde bulunur, ortak çalışmalar yapar ve birlikte faaliyetler düzenler.

Kitle iletişim araçları ve sosyal ağlar vasıtasıyla Adıge dili ve edebiyatının tanınırlığını artırmak için çalışır. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yapar.

Yurt içinde ve yurtdışında Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayabilecek aktif kişileri Derneğe üye olarak kazandırmak için çalışmalar yapar.

Amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonlar düzenler, düzenlenen organizasyonlara katılım ve katkıda bulunur.

Adıge dili ve edebiyatının gelişimi için yararlı görülen alanlarda çalışmalar yapar, projeler hazırlar ve bu projelerin uygulanması için faaliyette bulunur. Yurtiçindeki fonlardan ya da Avrupa Birliği ve başka ülkelerin benzer fonlarından yararlanma çalışmaları yapar.

Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, kitap, broşür, dergi, bülten, CD, DVD v.b. görsel ve basılı yayınlar çıkarır, bunları dağıtır, satar. İnternet sitesi ve iletişim merkezi kurar. Radyo, Televizyon ve İnternet yoluyla her türlü yayında bulunur. Yayında bulunanlara katkı sağlar.

Yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel amaçlarla çeşitli geziler düzenler, benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapar.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında kurulu bir federasyona katılır.

Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar, yardımlaşır.

Gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinir. Her türlü inşaatı yapar ve yaptırır. Bunları işletir, kiralar, satar v.b. her türlü tasarrufta bulunur. Gerekli izinleri alarak lokal, pansiyon, kafeterya v.b. tesisler açar ve işletir;

Yardım toplama mevzuatı hükümlerine göre bağış ve yardım toplar, bağış ve yardımlarda bulunur, şartlı bağış kabul eder.

ÜYELİK

Madde 8- Derneğin iki türlü üyesi vardır.

Kayıtlı üyeler: Derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş olup çalışmalarına aktif olarak katılmak üzere başvuran ve üyeliği kabul edilen üyeler;

Fahri üyeler: Dil, tarih, kültür, edebiyat, bilim ve sanat gibi alanlarda çalışmalarıyla hizmet etmiş, topluma katkıda bulunmuş kimseler ile derneğin amaç, ilke ve çalışmaları açısından fahri üye olmasında yararı görülenler Yönetim Kurulu kararı ile özel deftere Fahri üye olarak kaydedilebilirler. Fahri üyeler dernek organlarına seçme ve seçilme haklarına sahip değildirler. Ancak dernek lokal ve tesislerine girebilir, çalışmaları izleyebilir ve gönüllü olarak görev alarak katkıda bulunabilirler.

ÜYELİĞİN KAZANILMASI

Madde 9– Derneğe üye olmak için yazılı olarak başvurmak gerekir. Üye olma niteliği taşıyan ve Derneğe çalışmaları ile katkı sağlayacağını uman aday, Dernekten alacağı form dilekçe ile ya da Derneğin Web Sitesinde yer alan formu doldurarak e- posta ile yönetim kuruluna başvurur. Başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde, Yönetim Kurulu, başvuruyu inceleyip değerlendirir ve karara bağlar. Sonuç, yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilerek işlemler tamamlanır. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla üyelik kesinleşmiş olur. Üyeliğin kabul edilmemesi kararına karşı, Genel Kurulda itiraz edilebilir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 10– Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: İlgili Kanunlarda ve Tüzükte üyelik için aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma ile: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda üyelikten ayrılmış sayılır.

Çıkarılma ile: Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

Derneğin varlığını tehlikeye düşürecek, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olacak veya aksatacak biçimde, Dernek Tüzüğündeki amaç ve ilkelerine, genel ahlak ve adaba aykırı davranışlarda bulunmak.

Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

Uyarılara rağmen üyelik ödentilerini ödememek.

Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

Üye olma şartlarını kaybetmek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin dernek üyesinde bulunması halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten süreli veya süresiz çıkarılır. (Değişiklik: 13.10.2019)

Dernekten çıkanlar veya çıkarılanlar üye kayıt defterine işlenir.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 11– Dernek üyeleri Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma haklarına sahiptir. Genel Kurula katılma hakkına sahip her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Ancak Genel Kurulda oy kullanabilmek için Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce derneğe üye olmak gerekir.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, Dernek mal varlığında hak iddia edemez.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 12– Üyeler, aylık/yıllık ödentilerini düzenli bir biçimde ve peşin olarak öderler. Üyeler tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genel kurul kararları başta olmak üzere yetkili kurullarca verilen kararlara uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak durumundadır.

ÖDENTİLER

Madde 13– Demeğin giriş ve aylık ödenti miktarlan giiniin koşullarına göre Yönetim Kurulu tarafindan belirlenir.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 14- Derneğin organları şunlardır:

  • Genel Kurul
  • Yönetim Kurulu
  • Denetim Kurulu
  • Dil ve Edebiyat Kurulu

Madde 15- 14. maddede belirtilen kurulların dışında, Yönetim Kurulu kararıyla çeşitli kol, komisyon ve çalışma grupları oluşturulabilir. Ancak Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları başka bir organa, çalışma grubuna veya kişiye devredilemez.

GENEL KURUL:

Genel Kurulunun Toplanma Şekli ve Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 16-Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup Derneğe kayıtlı ve bu tüzük hükümlerine göre genel kurulda oy kullanma hakkına sahip üyelerden oluşur.

Toplanma Şekli ve Zamanı:

Genel Kurul, bu Tüzükte belirtilen zamanda olağan;

Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya oy kullanma hakkına sahip Dernek üyelerinden üçte ikisinin (2/3) yazılı isteği üzerine üç ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Olağan Genel Kurul, iki yılda bir kez Ekim ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul, toplantıya, Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı  yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı (normal usulde veya elektronik ortamda) belirtilir.

Toplantı Usulü

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler ve belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve Dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin (2/3) katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili ile Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler Genel Kurul Toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler  yeni seçilen Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.

Genel kurul toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir. Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantıları İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapılır. Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenir ve muhafaza edilir.

Şube Genel Kurul Toplantıları

Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen kırk beş gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

Genel Kurulun Görevleri ve Yetkileri

Madde 17- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşür, kurulları aklar (ibra eder) veya haklarında işlem yapılmak üzere yeni Yönetim Kuruluna görev ve yetki verir.

Yönetim Kurulu’nca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirilerek kabul eder.

Dernek organlarını seçer ve denetler, bu organları haklı sebeplerle görevden alır.

Dernek için gerekli malların satın alınması, satılması veya satılmazlar üzerinde ayni hak tesisi veya kaldırılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki verir.

Derneğin, vakıf, sandık ve benzeri kuruluşlar kurmasına, kurulmuş olanlara katılmasına ve bunlardan ayrılmasına karar verir.

İçinde yer aldığı kurum ve kuruluşlar nezdinde Derneği temsil edecek delege veya temsilcileri seçer.

Yönetim Kurulu’nca verilen cezalara karşı yapılan itirazları inceler ve karara bağlar.

Dernek üyeliğine kabul edilmeyen veya üyelikten çıkarılanların itirazlarını değerlendirir ve son kararı verir.

Gerekli görülen yerlerde şube veya temsilcilik açılmasına, şube veya temsilciliğin kapatılmasına karar verir. Şube veya temsilcilik açma işlemlerinin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verir.

Derneğin ulusal ve uluslararası düzeyde federasyonlara veya benzeri başka kuruluşlara üye olmasına

veya üyelikten ayrılmasına karar verir.

Dernek Tüzüğünü değiştirir.

Derneğin feshine ve mallarının tasfiyesine karar verir.

Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.

Yasalarda ve bu Tüzükte Genel Kurulca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirir.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 18- Bu tüzükte aksine hüküm bulunmadıkça bütün kurul ve komisyonların toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

Kurul ve komisyonlarda haklarında karar verilmesi söz konusu olanlar oylamaya katılamazlar.

Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri ve diğer konulardaki kararlar açık oylama ile oylanır.

Açık oylamada, Genel Kurul Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak seçimlere ikiden fazla liste veya aday ile katılım olduğunda birinci turda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tur, en fazla oy alan iki aday veya liste arasında yapılır. En çok oyu alan seçilmiş sayılır.

Tüzük değişikliği, ulusal ya da uluslararası kuruluşlardan ayrılma ve Derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınabilir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 19– Yönetim Kurulu Derneğin icra organıdır. Genel Kurulca seçilecek yedi asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sırasıyla yedek üyeler göreve çağrılır.

Madde 20- Yönetim Kurulu, Genel Kurulu izleyen toplantısında kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Bu iş bölümü Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunluğunun kararı ile değiştirilebilir.

Madde 21- Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi koşuluyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Bütün kurul, kol ve komisyonlarda Başkanın yokluğunda, Başkan Yardımcısı toplantıya başkanlık eder.

Yönetim Kurulu toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır. Alınan kararlar yönetim kurulu karar defterine de ayrıca yazılır.

Madde 22– Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına ya da sıralamadaki önceliğine göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine konu Sulh Hukuk Hakimine götürülür.

Madde 23- Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

Genel Kurul ve üye olduğu üst kurum ve kuruluşların kararlarına ve Dernek Tüzüğüne uygun biçimde derneğin işlerini yürütmek.

Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna seçilen asıl ve yedek üyeleri; aynı şekilde bu organlarda ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri kırk beş gün içinde mülki idare amirliğine bildirmek.

Her takvim yılının sonu itibariyle, faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, beyanname verme döneminin sonuna kadar mülki idare amirliğine bildirmek.

Derneğin gelecek döneme ilişkin tahmini bütçesini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.

Genel Kurulda kabul edilen tahmini bütçeyi baz almak suretiyle Derneğin bütçesini hazırlamak, gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarmalar yapmak.

Derneğin gelir-gider hesap ve kayıtlarını tutmak ve belgelerini korumak.

Üyelerin görüş ve önerilerini değerlendirerek yıllık çalışma programlarını hazırlamak, gerekli görevlendirmeleri yaparak bu programların uygulanmasını sağlamak.

Çeşitli alanlarda uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturmak.

Derneğin Disiplin işlerini yürütmek. (Değişiklik: 13.10.2019)

Dil ve Edebiyat Kurulu’nun görüş ve önerilerini alarak, gerekirse, kurul ve komisyonların çalışma esaslarını düzenleyen yönergeler hazırlamak ve uygulanmalarını sağlamak.

Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilciliklerin açılmasını sağlamak,

Şubelerin veya temsilciliklerin oluşturduğu kurul, kol ve komisyonların çalışmalarını izleyip değerlendirerek onlara rehberlik etmek, olanaklar ölçüsünde çalışmalarına katılmak, yardım ve destek sağlamak.

Dernekte çalıştırılacak personeli seçmek, bunların ücretlerini ve çalışma koşullarını belirlemek, iş sözleşmeleri yapmak.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki toplantılara, inceleme gezilerine görevliler veya temsilciler göndermek;

Dernek adına sözleşmeler imzalamak, dava açmak veya açılacak davaları savunmak, gerektiğinde avukata vekalet vermek.

Yasa, Tüzük ve teamüllere göre bir sivil toplum kuruluşu olarak Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılması gereken bütün işleri yapmak.

DENETİM KURULU

Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 24-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Denetim Kurulu bir başkan ve iki üyeden oluşur. Üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyeler sırası ile çağrılarak Kurul tamamlanır.

Denetim Kurulu, altı ayda bir, dernek çalışmalarını denetler. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulunun istediği her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.

Denetim, Dernek merkezinde yapılır. Derneğe ait belgeler dışarıya çıkartılamaz.

Denetim Kurulu, Dernek çalışmalarının Yasa ve Tüzük hükümlerine, Genel Kurul kararlarına uygunluğunu, harcamaların muhasebe usullerine göre yapılıp yapılmadığını ve yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetler. Bu konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olur ve yol gösterir. Davet üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

Denetim sonuçlarını altı aylık ve yıllık raporlar halinde Yönetim Kuruluna, toplandığında Genel Kurula sunar.

(13.10.2019 tarihli tüzük değişikliği ile burada bulunan eski 25-26 maddeler çıkarılmış olup takip eden madde numaraları güncellenmiştir.)

DİL VE EDEBİYAT KURULU

Madde 25– Dil ve Edebiyat Kurulu, öncelikli olarak dil ve edebiyat alanlarında ya da çeşitli meslek ve uzmanlık alanlarında bilgi ve deneyim birikimleriyle tanınan kişilerden oluşur ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu Kurul, kendi içinde bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Yazman seçer.

Dil ve Edebiyat Kurulu, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine her zaman toplanabilir. Yılda en az bir kez toplanarak Dernek çalışmalarını gözden geçirir, etkinliği arttıracak görüş ve öneriler oluşturur, dil ve edebiyat alanlarında çeşitli çalışmalar yapar, düşünce üretir, tavsiye kararları alır.

Gerektiğinde çeşitli konulara ilişkin çalışmalar yapmak üzere Dil ve Edebiyat Kurulu içinde birden çok alt kurul oluşturulabilir.

Dil ve Edebiyat Kurulunda ortaya konulan görüşler ve alınan kararlar özet olarak yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 26-Derneğin başlıca gelirleri şunlardır:

Ödentiler;

Bağışlar;

Amacı doğrultusunda yapacağı etkinliklerden sağlanacak gelirler;

Taşınır ve taşınmaz mallarının işletilmesinden ve kiraya verilmesinden elde edilecek gelirler;

Bankalardaki mevduat faizleri, repo, tahvil, hazine bonosu vs. gelirleri;

Çeşitli proje ve fon destekleri;

Diğer gelirlerdir.

Madde 27– Dernek, kendi amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan kişi ve kuruluşlardan bağış, yardım, fon vb. adlarla herhangi bir gelir kabul etmez.

GELİRLERİN TOPLANMASI

Madde 28-Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLER

Madde 29– Dernek hizmetleri gönüllüler veya Yönetim Kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek kişilere verilecek gündelik ve yolluk miktarları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 30-Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile Yasa ve Yönetmelik hükümlerine göre bastırılır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 31-Dernek, amaçları doğrultusunda hazırlanan projelerle, kendi olanakları ile yapacağı faaliyetlerde, gerçek veya tüzel kişilerle ya da kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yurt içinde veya yurt dışında çalışmalar içine girebilir. Bu çalışmalar sırasında Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamıyacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

YURT DIŞINDAN YARDIM ALMA

Madde 32-Dernek yurtdışından ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan önce Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen formla mülki idare amirliğine bildirimde bulunulması zorunludur. Bildirimde bulunulmadan yardımlar alınamaz ve kullanılamaz. Bildirimi yapılarak alınan yardımlarla ilgili istenen diğer belgeler mülki idare amirliğine verilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 33- Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından gerekli görülen hallerde Dernekte iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

DEFTER VE KAYITLAR

Dernek Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar

Madde 34-İşletme Hesabı esasına göre Dernekçe tutulacak defter ve kayıtlar aşağıdadır.

1)Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri ile üyelerin aylık veya yıllık aidat miktarları bu deftere yazılır.

3)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evrak, çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)Demirbaş Kayıt Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli, kullanıldıkları veya verildikleri yerler ile kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve anlaşılır biçimde bu deftere yazılır.

6)Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bu maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden tastikli olmaları zorunludur. Bu defterlerin dışında başka defterlerde tutulabilir. Ancak onaylı olması gerekir.

PROJE BİLDİRİMİ

Madde 35– Dernek tek başına veya kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla birlikte projeler gerçekleştirebilir. Kamu kurumlarıyla yapılan projelerde, kamu kurumu proje masrafının % 50’sinden fazlasına iştirak edemez. Hazırlanarak hayata geçirilecek projelerin, önceden, ilgili makamlara bildirimde bulunulması gerekir.

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 36-Dernek gerekli gördüğü yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilikler açabilir.

Şube Açma

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülkî amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

Her şubede genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu bulunması zorunludur.

Bu organların görev ve yetkileri ile şubelere ilişkin diğer hususlar hakkında bu Tüzük hükümleri ve ilgili Kanun hükümleri uygulanır.

Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

PLATFORM OLUŞTURMA

Madde 37-Dernek, amaçları ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir ve etkinliklerde bulunabilir.

ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK

Madde 38– Dernek Genel Kurul Kararı ile, aynı amacı gerçekleştirmek için kurulmuş olan bir Dernekler Federasyonuna kurucu veya üye olarak da katılabilir. Üst kuruluşlara üyelik ve üyelikten çekilme kararları Genel Kurula katılan üye sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu ile alınır. Dernek adına üst kuruluşa gönderilecek temsilciler, üye olunan Federasyonun tüzüğünde belirtilen usül ve sayılar esas alınarak seçilirler.

Üst kuruluşlara üyelikle ilgili diğer hususlar hakkında üye olunan federasyon tüzüğü ve Mevzuat hükümleri uygulanır.

Dernek, aynı amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan Dernekler Federasyonuna üye olması halinde üye olunan Federasyonun giderlerine katkıda bulunmak için Federasyon tüzüğünde belirtilen ya da Federasyon Genel Kurulunda belirlenecek miktarlarda aidat ödemekle yükümlüdür. Ödenecek aidatların miktarı ve ödeme zamanı üst kuruluşun Genel Kurulunda alınan karara paralel olur.

ULUSLARARASI FAALİYET

Madde 39- Dernek, bu Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette bulunabilir, iş birliği yapabilir, şube veya temsilcilik açabilir, federasyon, konfederasyon, platform veya diğer benzeri kuruluşlara doğrudan katılabilir, kurucu veya üye olabilir. Uluslararası üst kuruluşlara üyelik ve üyelikten çekilme kararları Genel Kurula katılan üye sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu ile alınır

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 40-Tüzük değişikliği Genel Kurul gündeminde yer almak koşulu ile oylamaya katılan üye ve delegelerin üçte ikisinin (2/3) oyu ile yapılabilir. Ancak kabul oy sayısı Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

FESİH VE TASFİYE

Madde 41-Derneğin feshi Genel Kurul Kararı ile olur. Fesih kararı için ilk toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur.

İkinci toplantıya katılan üye veya delege sayısı da Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Her iki durumda da fesih kararı, oylamaya katılanların üçte ikisinin oyları ile alınır. Fesih kararında derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesinin nasıl yapılacağı da gösterilir.

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER

Madde 42-Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer Mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

(13.10.2019 tarihli tüzük değişikliği ile burada bulunan geçici madde tüzükten çıkarılmıştır.)

28.10.2023’te seçilerek görevlendirilen
Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı ve Soyadı İmzası
Memduh Ceylan …….[imza]…….
Fehmi Altın …….[imza]…….
Berrin Gündoğdu …….[imza]…….
Mehmet Uğur Nemlioğlu …….[imza]…….
Tinemyis Efsun Bilgin …….[imza]…….

Bu tüzük 42 (kırk iki) maddeden ibarettir. 28.10.2023

Paylaş