АДЫГАБЗЭ ДИКТАНТ

ЮНЕСКО-м зэрилъытэрэмкӏэ, бзэхэу кӏодыжьыным ищынагъо хафэхэрэм адыгабзэри ахэхьэ. Амал зэриӏэмкӏэ, адыгабзэр ащ щыухъумэгъэн зэрэфаем къыпкъырыкӏэу, Дюзджэ университетым и Къутамэу адыгабзэм дэлажьэрэм гъэтхапэм/мартым и 6-м, сыхьатыр ӏ5.00-м адыгэбзэ диктант аригъэтхыщт.

Гухэлъэу  мыщкӏэ тиӏэр:

  • адыгабзэр зэрэщыӏэр ыкӏи зэрэщыӏэн фаер къыхэдгъэщын;
  • адыгабзэкӏэ тхакӏэ зышӏэхэрэр зэхэтщэн;
  • ныбжьыкӏэхэр адыгабзэм къыфэдгъэущын.

Зытхынэу къекӏолӏэщтхэр къетэгъэблагъэх Дюзджэ университетым и Fen Edebiyat- факультет A Blok
я  D-302  классым,  сыхь. 14.30-м.

АДЫГАБЗЭ ЫКӀИ ЛИТЕРАТУРЭ ХАСЭ

(ДЮЗДЖЭ)

АДЫГАБЗЭ ДИКТАНТ
Гощы
Tagged on: