Адыгэ диктант

Адыгэ диктант

Хабзэ зэрэхъугъэу, адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ ипэгъокӀэу Адыгэ къэралыгъо университетым и Лъэпкъ факультет Дунэе Ӏофтхьабзэу «АДЫГЭ ДИКТАНТ» зэхещэ. Мы илъэсым ар я V-у гъэтхапэм и 11-м атхыщт, мафэм сыхьатыр 12-м рагъэжьэщт. ШӀоигъоныгъэ зиӀэхэр АКъУ-м Адыгэ филологиемрэ культурэмрэкӀэ ифакультет урамэу Пушкиным

Гощы

Мэкъэгъэӏу

Мэкъэгъэӏу

Адыгэ диктантэу тиассосиацие илӏыкӏохэр зыхэлэжьэщтыр мы илъэсми онлайн шӏыкӏэм тетэу рекӏокӏыщт. Мы ӏофтхьабзэу зэрэдунаеу зыхэлэжьэщтыр яплӏэнэрэу зэхэщагъэ ыкӏи аӏэ зэкӏэдзагъэу Дунэе Адыгэ Хасэр, Адыгэ къэралыгъо университетыр, Къэбэртэе-Бэлъкъар университетыр зэдэлэжьэщтых. Адыгэ къэралыгъо университетым урысыбзэкӏи адыгабзэкӏи къыгъэхьазырыгъэ мэкъэгъэӏум итекст тыркубзэкӏэ зэтыдзэкӏыгъэу ычӏэгъкӏэ

Гощы

Адыгэ къэралыгъо университетым и Лъэпкъ факультет «Адыгэ диктант» онлайн шӀыкӀэу зэхещэ

Адыгэ къэралыгъо университетым и Лъэпкъ факультет «Адыгэ диктант» онлайн шӀыкӀэу зэхещэ

Дунаим тет адыгэ пстэуми шӀуфэс ятэхы, адыгабзэм имэфэкӀ мафэкӀэ тафэгушӏо! «Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ» ипэгъокӀэу, ныдэлъфыбзэр къэухъумэгъэным пае Адыгэ къэралыгъо университетым и Лъэпкъ факультет «Адыгэ диктант» онлайн шӀыкӀэу зэхещэ. Хэлэжьэнэу фаер гъэтхапэм и 14-м сыхьатыр 12:00-м Адыгэ къэралыгъо университетым иютуб канал мы ссылкэмкӀэ мыгужъоу, тхьапэрэ къэлэмрэ ыӀыгъэу

Гощы

АДЫГАБЗЭ ДИКТАНТ

АДЫГАБЗЭ ДИКТАНТ

ЮНЕСКО-м зэрилъытэрэмкӏэ, бзэхэу кӏодыжьыным ищынагъо хафэхэрэм адыгабзэри ахэхьэ. Амал зэриӏэмкӏэ, адыгабзэр ащ щыухъумэгъэн зэрэфаем къыпкъырыкӏэу, Дюзджэ университетым и Къутамэу адыгабзэм дэлажьэрэм гъэтхапэм/мартым и 6-м, сыхьатыр ӏ5.00-м адыгэбзэ диктант аригъэтхыщт. Гухэлъэу  мыщкӏэ тиӏэр: адыгабзэр зэрэщыӏэр ыкӏи зэрэщыӏэн фаер къыхэдгъэщын; адыгабзэкӏэ тхакӏэ

Гощы